Karl-Johan Stigmark

* #

’ *

Åtta Pappershändelser är Karl-Johan Stigmarks sjunde bok och den första på förlaget Fas Publishing SE. Stigmark är konstnär och har bland flera tidigare utgivna böcker materialiserat ämnen med titlarna, Fläckar Ord, Sprickor Och Andra Sprickor och Lösa trådar. 

De flesta av Karl- Johan Stigmarks konstprojekt är avsedda att upplevas i realtid, och den fotografiska dokumentation som hör till är mer att betrakta som självständiga verk, där konstnären låter bilderna och texten ingå ett symbiotiskt förhållande på en helt ny nivå. Men han har även en annan fotografisk praktik, där han vänder kameran mot de ting och områden i tillvaron som för de mesta inte bevärdigas vår blick. 

Åtta Pappershändelser är en artists´bok där materialet är producerat primärt för att visas i bokform. Boken består av åtta olika delar som alla på olika sätt gestaltar skeenden som utgår från papperets ontologi eller vara. Här kan man se visuella vackra excesser i den inledande fotografiska serien möta dokumentationen av partituret On Paper – där det akustiska av just papper gestaltas. Här kan man vidare i en del av boken se performanceverk från Paris floder avlösas av ett dissekerande av Sartres Varat och Intet i en annan del. Vidare experimenteras det med olika papperskvaliteter men också utvik och statements som bäddas in i försätts och eftersättsbladet

I delen Allt papper i min studio är språket reducerat och utelämnat till det visuella, det vi ser eller kan förnimma bortom det kognitiva. Det finns ofta hinder i språket eller bilden som blir existentiellt oöverstigliga, men som i vardagen på ett fysiskt plan nästan alltid måste överkommas och forceras till varje pris. Eller som Stigmark skriver i boken:

De sidor, pappershörn, blad, kanter, hörn, flikar, bitar, fragment, skuggor, reflektioner, avrivna, lösa, slängda, bortglömda, sparade, arkiverade, ostädade, ordnade, organiserade, undanstoppade fragment från papper synade i ljus och mörker i min studio som inte slängdes och kan ses med blotta ögat."

Boken innehåller textbidrag författade unikt för denna utgåva och med de Åtta Pappershändelserna som utgångspunkt. Emma Kihl återger poetiskt papprets vara likt en behållare för det ordnade eller bortglömda. Jesper Olsson förtätar litterära och mediahistoriska (pappers)figurer. Och i dikten Pappersrollen gestaltas jaget och detet som papper eller pappor av Ulf Karl Olov Nilsson (UKON).

Eight Paper Events is Karl-Johan Stigmark’s seventh book and the first to be published by FAS Publishing SE. Stigmark is an artist and has in several previously published books materialised subject matters with titles such as Fläckar Ord (“Stains Words”), Sprickor Och Andra Sprickor (“Cracks and Other Cracks”) and Loose Threads. 

Most of Karl-Johan Stigmark ́s art projects are meant to be experienced in real time, and the accompanying photographic documentation is meant to be viewed more as a stand-alone artwork, where the artist allows the images and the text to engage in a symbiotic relationship on a completely new level. Stigmark does, however, also have another photographic practice where he points the camera at things and areas in life that are usually overlooked.

Eight Paper Events is an artist book where the material is produced primarily to be shown in the format of a book. The book consists of eight parts, which in different ways shape events that emanate from the ontology of paper or its being. Here, in the introductory photographic series one can see visually beautiful excesses meet the documentation of the score On Paper – where the acoustics of specifically paper is portrayed. Performances from the rivers of Paris are then followed by a dissection of Sartre’s Being and Nothingness. Different paper qualities are also experimented with, where multi-paged fold-outs and statements are embedded into the cover page and the end sheet. 

In Allt papper i min studio (“All The Paper In My Studio”), language is reduced and left aside to the visual, that of which we can see or perceive beyond the cognitive. There are often obstacles in the language or image that become existentially insurmountable, but that in the everyday on a physical level, nearly always needs to be overcome or forced to any price. Or as Stigmark writes in the book:

” Those pages, paper corners, sheets, edges, corners, flaps, pieces, fragments, shadows, reflections, torn, loose, discarded, forgotten, saved, archived, undisturbed, arranged, organized, tucked away fragments of paper in my studio, viewed in light and dark, not discarded and seen with the naked eye.”

The book includes text contributions written specifically for this publication, with the Eight Paper Events used as their starting point. Emma Kihl poetically reflects on the being of paper as a container for the organised or the forgotten. Jesper Olsson consolidates literal and historical media (paper) figures. In the poem Pappersrollen (“The Role of the Paper”) the ego and id are portrayed as “papper eller pappor” (Translator’s note: in English “paper or dads”) by Ulf Karl Olov Nilsson (UKON).